ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Βρίσκεστε εδώ:/ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ
Β΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
« ΗΡΟΔΩΡΟΣ»
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας
και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των
Δήμων και Κοινοτήτων»
2) Τις διατάξεις του άρθρου 192 και 194 του Ν.3463/2006
3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 « Καθορισμός προϋποθέσεων άδειοδότησης και
λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που λειτουργούν εντός
νομικών προσώπων των Δήμων ή υπηρεσίες των Δήμων».
4) Την υπ΄ αριθμ.6/2020(ΑΔΑ:ΩΖΘΥΟΡΑ5-294)απόφαση Δ.Σ. με την οποία
συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών.
5) Την υπ΄ αριθμ. απόφαση 7/2020(ΑΔΑ: ΨΩ2ΣΟΡΑ5-Π89)του Δ.Σ. με την οποία
συγκροτήθηκε η επιτροπή εκτίμησης των ακινήτων
6) Την υπ΄ αριθμ. από.21/2020 (Ω9Θ2ΟΡΑ5-5Ψ3) απόφαση του Δ.Σ. με την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση
ακινήτων για την στέγαση των Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού.
7) Την υπ΄αριθμ. 29/2020(ΑΔΑ:Ω8ΚΓΟΡΑ5-Τ8Ω) απόφαση Δ.Σ. με την οποία
καθορίστηκαν οι όροι δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτων για την στέγαση του
Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού .
8) Το υπ΄ αριθμ. πρωτ: 3637/21-2-2020 απόφαση με την οποία ορίζεται το τρίτο
μέλος για την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων.
9) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν».
10)Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις.
11)Τις διατάξεις της παρ.12, του άρθρου 8 του Ν.4071/2012 οι οποίες
αντικαθιστούν τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 94 στοιχείο 14 του
Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 44 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ
93/14-04-2014 τεύχος Α΄), προκειμένου για στέγαση σχολικών μονάδων.
12)Το Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30/10-2-1995) «Κωδικοποίηση διατάξεως Νόμων περί
εμπορικών μισθώσεων» «Παραπομπή σε ειδικούς νόμους» και Ν.2741/1999.
13)Τις διατάξεις περί μισθωτικής σχέσης του Ν. 3130/2003(ΦΕΚ Α΄76)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση ακινήτων για την
στέγαση του Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Μεγάρων από το νομικό μας πρόσωπο
και καλούμε τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης δηλαδή μέχρι και 24-6-
2020.
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της
Δημοτικής Ενότητας Μεγάρων.
Το κτίριο πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους χώρους, βάσει του Π.Δ. 99/2017, με
εκτιμώμενη μικτή επιφάνεια τουλάχιστον 280,00 μ2 και συνολική καθαρή
επιφάνεια τουλάχιστον 240,00τμ,για την λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού 20
(είκοσι) βρεφών και 25 (είκοσι πέντε) νηπίων ώστε να δύναται να διαμορφωθούν
όπως αναλύονται παρακάτω (αφορά καθαρές επιφάνειες):
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Είσοδο-αναμονή : 12,00 μ2
Γραφείο Δ/νσης: 7,00 μ2
Γραφείο πολλαπλών χρήσεων: 9,00 μ2
Χώρος προσωπικού: 7,00 μ2
Μόνωση: 6,00 μ2
WC/DS προσωπικού-κοινού: 6, 00 μ2( με 1 WC, 1 νιπτήρα και 1 DS)
ΧΩΡΟΙ ΒΡΕΦΩΝ
Αίθουσα ύπνου βρεφών: 50,00τμ.
Αίθουσα απασχόλησης βρεφών: 25,00τμ.
Αίθουσα αλλαγών/Λουτρού βρεφών: 10,00τμ
Χώρος παρασκευής γάλακτος:4τμ
ΧΩΡΟΙ ΝΗΠΙΩΝ
Αίθουσα απασχόλησης νηπίων: 50,00τμ (μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν
τραπεζαρία)
Αίθουσα ύπνου νηπίων: 9,00τμ
Τραπεζαρία: 15,0τμ (προαιρετικός χώρος)
Χώρος λουτρού / WC νηπίων: 12,00τμ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κουζίνα: 8,00τμ
Αποθήκη τροφίμων: 3,00τμ
Πλυντήριο (σιδερωτήριο): 7,00τμ
Ακάθαρτα και είδη καθαριότητας: 3,00τμ
Γενική αποθήκη: 5,00τμ
Λεβητοστάσιο (ανάλογο με το σύστημα θέρμανσης
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1) Οι χώροι παραμονής των νηπίων θα πρέπει να έχουν ασφαλή πρόσβαση με τον
χώρο αυλισμού τους
2) Τα ακίνητα πρέπει να έχουν χρήση Βρεφονηπιακού Σταθμού ή να επιτρέπεται
και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του κτιρίου, τις
ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή όποια άλλη διάταξη.
3) Να εξυπηρετούνται και να είναι συνδεδεμένα με δίκτυα παροχών κοινής
ωφελείας (νερού-αποχέτευσης-ηλεκτρισμού-τηλέφωνου)
4) Να διαθέτουν σύστημα κεντρικής θέρμανσης και κατάλληλη θερμοκρασία με
συστήματα ψύξης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
5) Οι χώροι παραμονής των παιδιών θα πρέπει να έχουν κατάλληλο φυσικό
φωτισμό απαγορευμένου του φωτισμού και του αερισμού διαμέσου φωταγωγών ή
άλλου τεχνικού μέσου.
6) Ο αύλειος χώρος να είναι υπαίθριος ή εν μέρει ημιυπαίθριος, με ελάχιστη
επιφάνεια 200,00τμ στεγασμένος με αποκλειστική χρήση για τον Σταθμό και να
επιδέχεται διαμόρφωσης με γωνία παιδικής χαράς, ραμπών όπου είναι αναγκαίο ,
καθώς και προστασία από τον ήλιο και ανέμους. Ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς
θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.
7) Η είσοδος-έξοδος του Σταθμού να είναι αποκλειστικής χρήσης για την
συγκεκριμένη λειτουργία. Σε περίπτωση που τμήματα της οικοδομής εξυπηρετούν
και άλλες χρήσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ξεχωριστή είσοδο-έξοδο.
8) Η χρήση του προς μίσθωση χώρου, ως χώρου Βρεφονηπιακού Σταθμού, πρέπει
να επιτρέπεται από σχετική οικοδομική άδεια ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή
η αλλαγή χρήσης του χώρου σε χώρο Βρεφονηπιακού Σταθμού, σύμφωνα με τις
ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
9) Το μίσθιο θα πρέπει να είναι προσβάσιμο στα ΑΜΕΑ και να υπάρχει δυνατότητα
διαμόρφωσης χώρου ως WC ΑΜΕΑ.
10)Το μίσθιο θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13-1-2012 του
Υπουργείου Οικονομικών.
11) Η ασφαλής πρόσβαση και παραμονή των νηπίων στους χώρους του Σταθμού
πρέπει να εξασφαλίζεται με ειδικές κατασκευαστικές διατάξεις και λεπτομέρειες.
12)’Ολοι οι χώροι πρέπει να είναι περιφραγμένοι , να τηρούνται οι διατάξεις
ασφαλείας του εξοπλισμού και ο χώρος να είναι ασφαλής και κατάλληλος για την
ηλικία των παιδιών, βάσει του Π.Δ. 99/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν κατά την πρώτη φάση της
δημοπρασίας, κυρίως φάκελο, ο οποίος θα περιέχει:
1)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86(ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
2)Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Μεγαρέων περί μη οφειλής που να ισχύει
την ημέρα του διαγωνισμού.
3)Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν την ημέρα του
διαγωνισμού.
4)Φάκελος τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:
α) Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση,
η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας για στέγαση παιδικού Σταθμού και τα
λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα στοιχεία
ταυτότητας του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την
εκμίσθωση του ακινήτου.
γ) Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια
πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής
(πολεοδομίας ή Δήμου) για την νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου και μελέτη
στατικότητας πολιτικού μηχανικού για την στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλιμα
φορτία που μπορεί να αναλάβει.
δ) Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ
757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης
κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητάς του
προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9.
ε) Κάτοψη του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου.
στ) Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ή
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας σε αυτόν και
έγκρισης του αποτελέσματος αυτής από τους αρμόδιους φορείς στο όνομα του θα
λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας.
ζ) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
Οι φάκελοι (συνοδευόμενοι από αίτηση συμμετοχής στην δημοπρασία η οποία θα
βρίσκεται εκτός φακέλου) θα παραδοθούν στο Πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ.
« Ηρόδωρος» οι οποίοι θα γράφουν απέξω την επωνυμία του διαγωνιζομένου, τα
στοιχεία διακήρυξης (τίτλος, αριθμός Πρωτόκολλου) και τα στοιχεία του
αποστολέα.
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό
(10%) του ορίου πρώτης προσφοράς του μειοδότη υπολογιζόμενου για ένα έτος
τουλάχιστον (άρθρο 3, παρ.2Γγ Π.Δ. 270/81) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3130/2003 που αναφέρει
περί «διάρκειας μισθώσεων για κάλυψη και στέγαση λειτουργικών αναγκών των
Δημοσίων Υπηρεσιών» και της υπ΄ αριθμ. 228/2007 πράξης του 7ου Τμήματος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου αναφέρετε ότι: «οι συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων που
συνάπτουν τα Ν.Π.Δ.Δ. για την στέγαση των υπηρεσιών τους ισχύουν για δώδεκα
(12) έτη». με δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης με τη σύμφωνη γνώμη των
συμβαλλομένων. Η μίσθωση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του
συμφωνητικού μίσθωσης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία παρέλευσης του
χρόνου μίσθωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα
γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. « Ηρόδωρος» Δήμου Μεγαρέων, ημέρες εργάσιμες και ώρες
08.00 π. μ. έως 14.00 μ. μ.( 28ης Οκτωβρίου 62-Μέγαρα – Τ.Κ. : 19100-Τηλ.
22960 22161-Fax : 22960 21510- Γκίκα Σωτηρία) και στην ιστοσελίδα του
Ν.Π.Δ.Δ. (www.iridoros.gr).
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση,
που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ»
ΙΩΑΝΝΑ ΡΗΓΑ