ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 2020 – 2021

Βρίσκεστε εδώ:/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 2020 – 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 2020 – 2021

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Βρεφικών-Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων η κατάθεση των αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών γίνεται από 10 μέχρι και 31 Μαΐου. Δεδομένων των υφιστάμενων συνθηκών και των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού και την αποφυγή ταλαιπωρίας των γονέων και σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 32/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» η περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του νομικού προσώπου για τη νέα σχολική χρονιά 2020 -2021, έχει οριστεί το διάστημα από 5 ΙΟΥΝΙΟΥ έως 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020. 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται:  με ηλεκτρονικά μέσα και σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης του ηλεκτρονικού μέσου, με αυτοπρόσωπη παρουσία γονέων – κηδεμόνων  κατόπιν συνεννόησης για συναντήσεις με ραντεβού ( κατάθεση αιτήσεων στον Α΄ Παιδικό Σταθμό Μεγάρων, οδός Παλαιολόγου 46 τηλ. 22960-28960)μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  Το σύστημα υποβολής των αιτήσεων θα υπάρχει στη σελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» www.irodoros.gr θα ανοίξει στις 5/6/2020 και θα κλείσει 6/7/2020. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι https://irodoros.aitiseispoliton.gr. 

Παρέχεται η δυνατότητα μετακίνησης των νηπίων με σχολικό λεωφορείο για όσους επιθυμούν.Η δαπάνη κατά ένα μέρος θα καλύπτεται από το Ν.Π.Δ.Δ. « ΗΡΟΔΩΡΟΣ » και το υπόλοιπο ποσό θα προσδιορισθεί αναλόγως της ζήτησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 • Τα νήπια να συμπληρώνουν  τα 2½ έτη μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020 δηλ. να έχουν γεννηθεί από 1-1-2017 έως και 31-3-2018.
 • Τα βρέφη να έχουν συμπληρώσει στις  30-9-2020 τους 8 μήνες δηλ. να έχουν γεννηθεί από 1-4-2018 έως και 31-1-2020 ( αποκλειστικά με ΕΣΠΑ )
 • Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών από τριμελή επιτροπή, θα ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα, όπου οι αιτήσεις θα χαρακτηρίζονται ως πλήρεις όταν έχουν επισυναφθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως ελλιπείς όταν κάποιο δικαιολογητικό δεν έχει αναρτηθεί-προσκομισθεί. 
 • Μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων δίνεται χρονικό περιθώριο πέντε (5) ημερών για την υποβολή ενστάσεων ή ανάρτησης-προσκόμισης των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που ζητήθηκαν από την επιτροπή εγγραφών στην ηλεκτρονική σελίδα υποβολής των αιτήσεων.
 • Τις ενστάσεις όπως και την ορθότητα κατάθεσης των συμπληρωματικών δικαιολογητικών εξετάζει η επιτροπή ενστάσεων, η οποία είναι τριμελής και αποτελείται από εργαζόμενους του νομικού προσώπου.
 • Μετά και τον έλεγχο των ενστάσεων η επιτροπή ενστάσεων συντάσσει πρακτικό προς την επιτροπή εγγραφών και η οποία με τη σειρά της συντάσσει έκθεση προς το Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» με τους πίνακες επιλογής ανά σταθμό με τη μοριοδότησή τους αλλά και τους πίνακες επιλαχόντων με την αντίστοιχη μοριοδότηση. 
 • Το Δ.Σ σε ειδική συνεδρίαση θα αποφασίσει για την επιλογή των φιλοξενούμενων νηπίων και βρεφών. Η απόφαση επιλογής με τους πίνακες επιλογής με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων αλλά και οι πίνακες επιλαχόντων με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Σταθμοί προτίμησης μέχρι δύο (2).
 2. Για τις αιτήσεις επανεγγραφών χρειάζονται όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.
 3. Εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις στους σταθμούς μετά την επιλογή των νηπίων – βρεφών, τα κενά καλύπτονται από τους πίνακες επιλαχόντων του/των συγκεκριμένου/ων σταθμού/ών βάσει μοριοδότησης. 
 4. Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί. 
 5. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς προσέρχονται τα νήπια που επανεγγράφονται ενώ σταδιακά προσέρχονται τα νήπια που εγγράφονται για πρώτη φορά κατόπιν συνεννόησης με την Δ/ντρια του σταθμού. Βασικός στόχος είναι η ομαλή ένταξη των παιδιών στο περιβάλλον του σταθμού, η αβίαστη προσαρμογή τους και η σταδιακή ανεξαρτητοποίησή τους. 
 6. Όταν υπάρχει εντολή τοποθέτησης εγγραφής σε Βρεφικό- Παιδικό- Βρεφονηπιακό σταθμό του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» στο πλαίσιο επιδοτούμενο προγράμματος (voucher) παύει να ισχύει η αίτηση εγγραφής – επανεγγραφής μέσω των διαδικασιών εγγραφών – επανεγγραφών του νομικού προσώπου.
 7. Παιδιά που έχουν άμεση ανάγκη φιλοξενίας και για τα οποία συντρέχουν σοβαροί κοινωνικοί λόγοι μπορούν να εγγραφούν αφού υπάρξει έρευνα και αιτιολογημένη έκθεση – εισήγηση του τμήματος Κοινωνικής πολιτικής του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» και τελική απόφαση από το Δ.Σ.
 8. Με απόφαση του Δ.Σ. επιτρέπεται σε έκτακτες περιπτώσεις να γίνονται δεκτά στον παιδικό σταθμό παιδιά που έχουν άμεση ανάγκη φιλοξενίας χωρίς προηγούμενη υποβολή αιτήματος, ύστερα από αίτημα αρμόδιου Δημόσιου φορέα (Κοινωνικές υπηρεσίες, Εισαγγελέα ανηλίκων κλπ). Το αίτημα εξετάζεται από την Κοινωνική υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ».

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» στο τηλέφωνο 22960 22161.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ