Προκήρυξη πρόσληψης νηπιαγωγών

Βρίσκεστε εδώ:/Προκήρυξη πρόσληψης νηπιαγωγών

Προκήρυξη πρόσληψης νηπιαγωγών

2018-03-05T11:05:20+00:00 2/10/2015|Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ»

Έχοντας υπ’ όψιν:

Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010).
Την υπ’ αριθμ. 33130/31-8-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
Το ΦΕΚ 970/Β’/25-5-2011 συγχώνευσης των Νομικών Προσώπων με τη νέα ονομασία Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων.
Την υπ’ αριθμ. 28/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Μεγαρέων «Ηρόδωρος» περί έγκρισης προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2015.
Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚ./102/25622/20-8-2015 έγκριση Π.Υ.Σ. περί ανανέωσης συμβάσεων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»/ΕΣΠΑ 2014-2020 «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ», που εδρεύει στα Μέγαρα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε τους πίνακες εδώ

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 50 ετών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός 28ης Οκτωβρίου 62 Μέγαρα εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (§ 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994), είτε ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 62, Τ.Κ. 19 100 Μέγαρα (τηλ. επικοινωνίας 22960-22161)
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ»

ΙΩΑΝΝΑ ΡΗΓΑ

Φορέας ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Δυτικής Αττικήςν)
Έντυπα ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 3