Χρήσιμα Έντυπα

Βρίσκεστε εδώ:///Χρήσιμα Έντυπα
Χρήσιμα Έντυπα 2018-05-03T12:15:05+00:00

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

α) Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού (διατίθεται)

β) Πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού.

γ) Βεβαίωση εργασίας όταν πρόκειται:

  • Δημόσιο, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ αυτών: πρόσφατη βεβαίωση εργασίας
  • Ιδιωτικός τομέας: βεβαίωση εργασίας τελευταίου μήνα από τον εργοδότη της μητέρας με καθαρές αποδοχές, ημερομηνία πρόσληψης, ωράριο εργασίας και ειδικότητα συνοδευόμενη από αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του τελευταίου τριμήνου ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο της σύμβασης με τον εργοδότη.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ:

Αυτοαπασχολούμενοι εκτός πρωτογενή τομέα απαιτείται:

  • Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στην ΔΟΥ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές,
  • Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

Απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:

  • βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές.

δ) Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού και ότι μπορεί να παρακολουθήσει παιδικό σταθμό. Εάν συντρέχει ιδιαίτερο θέμα υγείας βεβαίωση από τον αρμόδιο γιατρό ή υγειονομική επιτροπή.

ε) Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος φορολογικού έτους.

στ) Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα.

ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.

η) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης διαμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις

  • Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα εξεταστούν.
  • Αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά δεν θα παραλαμβάνονται.
  • Οι αιτήσεις για ένταξη σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» είναι ανεξάρτητες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22960 22161

Αίτηση Εγγραφής Παιδικών Σταθμών